Na této stránce uvádíme pravidla hry scrabble. Scrabble je společenská desková hra pro 2-4 hráče, kteří umisťují na desku slova a za tyto slova obdrží body. Kdo má na konci hry nejvíce bodů, vyhrává.

Hrací vybavení

Ke hře budete potřebovat:

Hrací desku: Jedná se o desku s 15x15 políčky, na které jsou zakreslená prémiová pole. Vzor desky je uveden zde.

Sáček se 100 hracími kameny: Sáček obsahuje 98 kamenů s vyznačenými písmeny a body, a 2 prázdné kameny (tzv. žolíky). Seznam písmen a jejich bodových hodnot ve standardní české sadě naleznete zde.

Hodiny (nepovinné): Na oficiálních turnajích je zvykem hrát s limitem 2min na každý tah hráče. Tento limit odměřují speciální hodiny. Při volné/domácí hře je pochopitelně možné hrát s jinými limity (1min na tah, příp. 20min na celou partii - pak je možné použít např. i šachové hodiny, apod.), nebo zcela bez limitu.

Partiář (nepovinné): Pro zápis tahů, jejich bodů a průběžného bodového stavu, schvalování tahů a písmen použitých za žolíky se na turnajích používá speciální formulář, tzv. partiář. Ve volné/domácí hře si lze vystačit s obyčejnou tužkou a papírem.

Slovník (nepovinné): Pro případ řešení neshod ohledně platnosti použitých slov je vhodné mít slovník pro konečný verdikt. Na turnajích se používá elektronický slovník NOVEX. Jinak je možné použít Scrabblex 2-9, případně tištěné slovníky. Ve volné domácí hře lze spoléhat na domluvu hráčů, vyžaduje to ale určitou důvěru mezi hráči.

Před začátkem hry

V turnajové hře obvykle začátku hry předchází kontrola správnosti sady (tj. zejméne že nechybí/nepřebývá žádné písmeno). To lze provést pomocí srovnání kamenů podle abecedy do čtverce 10x10 podle tohoto vzoru. Doma je tento krok typicky přebytečný.

Dále je potřeba určit pořadí hráčů. V turnajích typicky hrají v partii 2 hráči a jejich pořadí začínání určuje rozpis soutěže. Ve volné hře lze pořadí hráčů určit losováním písmen ze zásobníku. Hráči si vylosují po jednom písmenu a začínat bude hráč, jehož vylosované písmeno je nejblíže začátku abecedy. Pokud si hráč vylosuje žolíka, toho odloží a vylosuje další písmeno. Pokud si dva nebo více hráčů vylosuje totéž písmeno, následuje mezi nimi rozstřel losováním dalšího písmene.

Před začátkem hry se hráči usadí ke stolu s hrací deskou. Pokud hrají 2 hráči, usadí se naproti sobě a pozice desky je k oběma hráčům stranou (ani jeden hráč nevidí desku úplně převrácenou o 180 stupňů). Pokud hrají 3 hráči, zaujmou 3 pozice, vynechají tu, ze které by hráč viděl desku převrácenou o 180 stupňů. Pokud hrají 4 hráči, zaujmou všechny 4 pozice. Ve hře 3-4 hráčů všichni sedí u desky v pořadí, které si vylosovali, po směru hodinových ručiček.

Průběh hry

V této sekci si představíme průběh hry obecně. Detailní popis jednotlivých kroků bude vysvětlen v následujících sekcích.

Před prvním tahem si všichni hráči ze sáčku do zásobníku losují po 7 písmenech v určeném pořadí. Každý hráč vidí pouze svůj zásobník.

Hráč, který je první na tahu může zahrát svůj tah dříve, než ostatní hráči dolosují, nemá povinnost čekat.

Po zahrání tahu musí ostatní hráči tah odsouhlasit (na turnajích se používá konvence, že zapsání bodů za daný tah do partiáře značí odsouhlasení). Teprve po odsouhlasení hráč zapisuje body za svůj tah a dolosuje příslušný počet písmen do svého zásobníku tak, aby měl opět 7 písmen.

Pokud se protivník/protivníci domnívají, že zahraný tah byl nesprávný, mohou podat protest.

Hráči se v hraní tahů střídají v určeném pořadí.

Jelikož sáček obsahuje 100 kamenů, po určité době dojde k situaci, kdy již sáček neobsahuje žádné kameny. V takové situaci hráči po svých tazích nebudou mít v zásobníku vždy 7 písmen, ale mohou mít méně.

Pokud se jeden z hráčů zbaví všech písmen v zásobníku, hra okamžitě končí a další hráči již své zbývající kameny nedohrávají.

Položení slova

Hráč, který je na tahu může ve svém určeném časovém limitu zahrát 3 typy tahů: Položení slova, výměnu anebo pass.

Nejčastější je položení slova.

Položené slovo se skládá z dvou nebo více kamenů, přičemž tyto kameny musí ležet v témže řádku nebo sloupci a musí na sebe bezprostředně navazovat.

Položené slovo může využívat již položené kameny z předchozích tahů, vždy je však alespoň jeden kámen nově položený.

Nově položené kameny tak mohou např. rozšiřovat již položené slovo na slovo delší, případně propojovat více než jedno slovo do nového slova. Taktéž je možné prodlužovat písmeno ze slova, které leží na desce v kolmém směru k právě pokládanému slovu.

První slovo položené na desku musí procházet středovým polem.

Další slova položená na desku musí souvisle navazovat na již existující kameny. Nelze položit slovo do volného prostoru, nebo navazovat kameny pouze rohově. Je nutné navazovat hranově.

Všechna slova na desce se čtou ve směru shora dolů nebo zleva doprava.

Položené slovo musí být povolené v českém scrabblu, nelze pokládat libovolné shluky písmen, ale pouze smysluplná slova.

Stejnětak slova vytvořená navazováním kolmo k položenému slovu musí být povolená v českém scrabblu

Prázdný kámen (žolík) je možné použít při pokládání za libovolné písmeno. Toto písmeno je nutné hlásit během tahu. Po položení žolíka na desku se již nahlášené písmeno do konce partie nemění. V jednom tahu je možné položit oba žolíky současně.

Výměna a pass

Pokud hráč nemůže, nebo z taktických důvodů nechce zahrát žádné slovo, může zahrát pass. Ten pouze ohlásí, jeho zásobník i stav desky zůstává beze změny. Pass je možné zahrát v libovolném tahu i opakovaně, bez jakýchkoliv omezení.

Pass je také zaznamenán v případě kdy hráč nestihne odehrát svůj tah ve vymezeném časovém limitu.

Kromě passu hráč může zahrát i výměnu několika svých písmen ze zásobníku. Výměnu po ohlášení provede tak, že měněná písmena položí lícem na stůl, poté ze zásobníku dolosuje nová písmena tak, aby měl opět v zásobníku 7 písmen a nakonec měněná písmena ze stolu přemístí do sáčku.

Výměnu je možné provést pouze pokud je v sáčku stále alespoň 7 kamenů (i když měníme třeba jen 1 kámen). Tuto skutečnost mohou hráči ověřovat pohmatem.

Bodování tahů

Za pass nebo výměnu hráč obdrží nula bodů.

Za položené slovo obdrží počet bodů, které odpovídají následujícímu výpočtu:

1. Slovo je složeno s písmen, každé z nich má uvedenou bodovou hodnotu. (Prázdné kameny - žolíky - nemají uvedené body a počítají se za nula bodů)

2. Pokud byl kámen nově položen na prémiové pole 2x písmeno nebo 3x písmeno, pak jeho bodovou hodnotu vynásobíme 2x nebo 3x. Toto se týká pouze nově položených kamenů. Každé prémiové pole lze tedy využít pouze jednou - v tom tahu, kdy na dané pole byl položen nový kámen.

3. Takto upravené bodové hodnoty všech kamenů ve slově (včetně kamenů již položených v předchozích tazích) sečteme a získáme základní bodovou hodnotu položeného slova

4. Poté vezmeme v úvahu všechna prémiová pole 2x slovo nebo 3x slovo, na které byl v daném tahu nově položen kámen a základní bodovou hodnotu položeného slova v předchozím kroku hodnotou 2 nebo 3 vynásobíme. (Občas se stává, že ve slově využijeme více než jednu násobící prémii. V takovém případě se i tyto prémie mezi sebou násobí. Např. položením slova přes 2 prémie 3x slovo vede k devítinásobku základní bodové hodnoty slova)

5. V případě, že položené slovo bylo vytvořeno pomocí všech 7 nových písmen ze zásobníku hráče, nakonec ještě přičítáme 50 bodů - tzv. prémii za bingo. (Na tuto 50bodovou prémii se již nevztahují prémie za 2x slovo nebo 3x slovo z předchozího kroku).

6. Pokud hráč v daném tahu vytvořil nebo rozšířil více než jedno slovo, za daný tah je mu započítána bodová hodnota všech jím vytvořených nebo rozšířených slov.

Bodovou hodnotu je zodpovědný si hráč spočítat sám jako součást svého tahu. Tuto hodnotu pak hlásí ostatním hráčům.

Protesty

Protihráč může podat protest proti platnosti tahu, pokud se domnívá, že jedno z vytvořených slov není platné.

V takovém případě protihráč musí specifikovat na které konkrétně slovo protest podává (hráč mohl v jednom tahu vytvořit nebo rozšířit více slov)

Po protestu je hráči společně sporné slovo posouzeno ve slovníku.

Pokud byl protest úspěšný, napadený tah je neplatný jako celek. Hráč si všechny použité kameny bere zpět do zásobníku a tah ztrácí bez náhrady. Za daný tah si započítá nula bodů.

Pokud byl protest neúspěšný, napadající hráč bude potrestán sankcí. Na turnajích se používá systém trestných křížků. Za každý neplatný tah si hráč napíše trestný křížek. Za první dva křížky nenásleduje žádná bodová sankce. Za třetí a každý další trestný křížek hráč ztrácí svůj následující tah (v daném tahu povinně zahraje pass). V zahraničí jsou také obvyklé varianty odečíst za neúspěšný protest určitou bodovou hodnotu od celkového součtu hráče, např. 5b.

V případě neúspěšného protestu má protihráč stále právo protestovat proti dalšímu slovu utvořenému hráčem, a to i opakovaně. Tyto protesty podléhají stejným sankcím jako první protest a to i opakovaně (protihráč tedy může v extrémním případě ztratit několik tahů)

Protest lze podat proti nesprávně spočtené bodové hodnotě tahu, tzv. nadhodnocení tahu. Při úspěšném protestu si hráč opraví ohlášenou bodovou hodnotu na správnou a získává trestný křížek. Při neúspěšném protestu získává trestný křížek protestující hráč. Za provinění se nepovažuje podhodnocení svého tahu. Protest proti podhodnocenému tahu je vyhodnocen jako neúspěšný.

Protest lze podat i na neoprávněnou výměnu (situaci, kdy je v sáčku 6 a méně kamenů). Počet kamenů se v takovém případě kontroluje pohmatem a pokud je protest úspěšný, hráč, který chtěl vyměnit kameny ztrácí svůj tah bez výměny.

Protest lze podat i proti nesprávně položenému tahu. Např. pokud hráč v prvním tahu položí slovo mimo středové pole

Ukončení hry

Hra je ukončena v okamžiku, kdy jeden z hráčů se zbaví všech kamenů a v sáčku již není ani jeden kámen k dolosování.

Hra je taktéž ukončena v okamžiku kdy čtyři bezprostředně po sobě navazující tahy nepoloží žádný nový kámen na desku (tj. jde o výměny, passy, překročení časového limitu, položení neplatného slova, které soupeř úspěšně protestoval, apod.). Taková situace může někdy nastat při tzv. zablokování partie - kdy položená slova na desce již nelze smysluplně prodlužovat. Občas může nastat i po chybách hráčů nebo z taktických důvodů.

Po ukončení partie si hráči od svého celkového počtu bodů odečtou hodnotu všech písmen, které jim zbyly v zásobníku.

Ten hráč, který nemá v zásobníku žádné písmeno (takový je vždy pokud hra neskončila zablokováním) si naopak přičte bodovou hodnotu všech písmen všech svých protihráčů.

Hru vyhrává hráč s nejvíce body. V případě rovnosti bodů je hra prohlášena za remízu.

Nestandardní situace

Během hry mohou někdy nastat určité nezvyklé situace. Zde si popíšeme nejčastější z nich a jejich řešení:

1. Hráč zjistí že má více než 7 písmen v zásobníku (tzv. nadstav): Hráč toto ohlásí soupeřům, počká až je na tahu a požádá soupeře o vylosování přebytečných písmen, které pak jsou navráceny do sáčku.

2. Hráč zjistí že má méně než 7 písmen v zásobníku a pytlík ještě není prázdný (tzv. podstav): Pokud ještě následující hráč neodehrál, může ze sáčku dolosovat. Pokud následující hráč odehrál, hráč počká na svůj tah, ohlásí pass a dolosuje.

3. Hráči během hry zjistí, že sada neodpovídá standardní české sadě (jiné počty písmen, příp. jiné bodové hodnoty písmen, nebo dokonce úplně jiná písmena): Turnajovou hru je nutné dohrát s takovou sadou, s jakou byla rozehrána. Zásahy během hry nejsou možné.

Povolená slova

Pravidla podle kterých se určují povolená slova na turnajích jsou shrnuta na oddělené stránce. Při domácí hře je možné se buď řídit oficiálními pravidly, nebo je potřeba předem se dohodnout na vlastních pravidlech.

Ověření slova

Novinka!

Hra proti počítači online

Kontakt

Odkazy

Scrabblová asociace ČAS

Internetová scrabble herna

Scrabble herna Petra Kaňovského